Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej | Archiwalna wersja BIP |
piątek, 19 styczeń 2018   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Ochrona danych osobowych
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Separator

Separator

Separator

Separator

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

BIP_LOGO


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Statystyka
odwiedzających: 3757249


Strona główna
Aktualności
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 22 listopada 2010 r.

obrazekKOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W POZNANIU
z dnia 22 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego

Czytaj całość...
03.11.2010r. Informacja

Informacja

Informacja Wójta Gminy Słupca

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategcznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj całość...
02.11.2010r. Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca.

Czytaj całość...
02.11.2010r. Obwieszczenie

wiatraki 
   OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca.


Czytaj całość...
22.09.2010r. Informacje Komisarza Wyborczego

SegregatorPod poniższymi linkami znajdują się do pobrania informacje Komisarza Wyborczego:

- w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

- w sprawie rejestracji komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Czytaj całość...
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Pobierz 
Kierunki Studium Gminy SłupcaPobierz
Uwarunkowania Studium Gminy SłupcaPobierz
Kierunki - ModelPobierz

Uwarunkowania - Model

Pobierz

Prawo lokalne

prawoPrawo lokalne

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku informuje się, że treść Zarządzeń Wójta Gminy Słupca, Oświadczeń majątkowych oraz Uchwał Rady Gminy Słupca jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca.

Czytaj całość...
Niezbędne programy do przeglądania zawartości załączników.

programy

Niezbędne programy do przeglądania zawartości załączników.

W związku z tym, że część artykułów opublikowanych na stronie Urzędu Gminy Słupca zawiera załączniki prezentujemy listę linków - bezpłatnych programów służących do przeglądania plików odpowiedniego typu oraz rozpakowywania skompresowanych załączników.
Czytaj całość...
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.icon Pobierz 
Wniosek na sprzedaż alkoholu.icon Pobierz
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychicon Pobierz
Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.

icon Pobierz Wniosek

icon Pobierz Instrukcję

Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczejicon Pobierz
Wniosek o potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczejicon Pobierz
Wniosek  o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. icon Pobierz
Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.icon Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego uiszczenie raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.icon Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Słupcaicon Pobierz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychicon Pobierz
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.icon Pobierz
Zgłoszenie pobytu stałego.icon Pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego.icon Pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.icon Pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoicon Pobierz
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiejicon Pobierz
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiejicon Pobierz
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistegoicon Pobierz
Poświadczenie zameldowania/wymeldowaniaicon Pobierz
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

icon Pobierz

icon Pobierz - zestawienie dowodów zakupu ON 

Pobierz - oświadczenie dzierżawcy

Deklaracja w sprawie podatku leśnego

icon Deklaracja - podatek leśny

 icon Deklaracja - podatek leśny 
icon Informacja w sprawie podatku leśnego na obszarze gminy Słupca na 2015 r.

Deklaracja na podatek rolny

icon Deklaracja - podatek rolny

icon Deklaracja - podatek rolny
icon Informacja w sprawie podatku rolnego
icon Uchwała w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek od nieruchomości

icon Deklaracja - podatek nieruchomości

icon Deklaracja - podatek nieruchomości
icon Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na rok 2015 
icon  Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od środków transportowych

icon Deklaracja DT-1
icon Załącznik DT-1/A

Wniosek o podział nieruchomościicon Pobierz
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomościicon Pobierz
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.icon Pobierz
Wniosek o zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego.icon Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.icon Pobierz
Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.icon Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową.icon Pobierz
Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.icon Pobierz
Wniosek na bezprzetargowe zbycie nieruchomościicon Pobierz
Wniosek o nabycie/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości.icon Pobierz
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.icon Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąicon Pobierz
Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej
icon Pobierz
Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowegopdf_ico Pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego w roku 2015pdf_ico  Pobierz wniosek

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf_ico Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyrąb drzew/krzewów.pdf_ico Pobierz
Karta informacyjna przedsięwzięciapdf_ico Pobierz
Oświadczenie majątkowe radnego gminypdf_ico Pobierz
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.pdf_ico Pobierz
Wniosek o sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej.icon Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
(prowadzenie robót w pasie drogowym)
icon Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
(umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
icon Pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego)
pdf_ico Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościpdf_ico Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwapdf_ico Pobierz
Wniosek o oszacowanie wielkości strat powstałych w uprawach rolnych w wyniku klęski spowodowanej ujemnymi skutkami przezimowania w okresie na przełomie stycznia/lutego 2012 r.icon Pobierz
Deklaracja o wykokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf_ico Pobierz

icon Pobierz

Wniosek o wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

pdf_ico  Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistychpdf_ico  Pobierz
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
pdf_ico  Pobierz 

 

<< Start < Poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1777 - 1785 z 1785
Gościmy
Aktualnie jest 29 gości online

Pokaz slajdów

19 Stycznia 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Bernard,
Erwin, Erwina,
Eufemia, Henryk,
Kanut, Mariusz,
Marta, Matylda,
Mechtylda, Pia,
Racimir, Sara
Do końca roku zostało 347 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAP
Schronisko dla zwierząt

www.bip.gov.pl

BIP

biznes.gov.pl
biznes.gov.pl