Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej | Archiwalna wersja BIP |
piątek, 21 wrzesień 2018   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Ochrona danych osobowych
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Informacje z ZUS
Wybory samorządowe 2018
Separator

Separator

Separator

Separator

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

BIP_LOGO

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Statystyka
odwiedzających: 4198692


Strona główna arrow Informacje z ZUS arrow 10.04.2018 r. Obwieszczenie
10.04.2018 r. Obwieszczenie Drukuj E-mail
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) oraz konsekwencją uchwały Nr XXXVI/251/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 19 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 24.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, email: , w terminie do dnia 13  czerwca 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.

Zmiany planu obejmują zmiany części tekstowych niżej wymienionych uchwał:

1) Uchwała Rady Gminy Słupca Nr XIII/81/11 z dnia 20 października 2011r.- zmianę treści § 39 pkt. 6 w zakresie sposobu odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych;
2) Uchwała Rady Gminy Słupca Nr XIII/82/11 z dnia 20 października 2011r.-zmianę treści § 27 pkt. 6 w zakresie sposobu odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych;
3) Uchwała Rady Gminy Słupca Nr L/318/14 z dnia 10 września 2014r.- zmianę treści § 11 pkt. 6 w zakresie wysokości zabudowy na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczonym w planie symbolem MN/WM w obrębie Piotrowice.

< Poprzedni   Następny >
Gościmy
Aktualnie jest 19 gości online

Pokaz slajdów

21 Września 2018
Piątek
Imieniny obchodzą:
Bożeciech, Bożydar,
Hipolit, Hipolita,
Ifigenia, Jonasz,
Laurenty, Mateusz,
Mira
Do końca roku zostało 102 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAP
Schronisko dla zwierząt

www.bip.gov.pl

BIP

biznes.gov.pl
biznes.gov.pl
WFOŚiGW